25,610,633 reviews

5,181 brands
457,840 products
Epilator
Diplotop - product comparison - gathers PHILIPS HP6424 users reviews, tests and opinions.With a data base of unprecedented wealth, 31 reviews for the Epilator PHILIPS HP6424, Diplotop compares the Epilator PHILIPS HP6424 with its competitors in order to find the best.

Sponsored Links

Download your PHILIPS HP6424 user guide or user manual

Search
Brand or manufacturer:
Reference :

All Epilator - PHILIPS reference numbers
The best Epilator - PHILIPS products
Liste of brands and manufacturers
BABYLISS
BRAUN
CALOR
PANASONIC
PHILIPS
REMINGTON
RIO
SOLAC
SPORT ELEC
VEET
Find the best products
Washing Machine
Dryer
Dishwasher
Iron
Vacuum Cleaner
Sewing Machine
Electric Shaver
Epilator
Oven
Microwave Oven
Coffee Maker
Cooking Table
Breadmaker
Fridge
Freezer
Wine Fridge
...
High-performance Reliability
Ease of use Value for money

PHILIPS HP6424 Reviews

On average, its users find the PHILIPS HP6424 much harder to use than its competitors.The score it badly for reliability and sturdiness., But their opinions differ greatly. You can look at the PHILIPS HP6424 forum to identify problems that users have come across and the suggested solutions.

Its users don't find it efficient., But they don't all share the same opinion. They find it expensive for what it offers You can download the PHILIPS HP6424 user manual to ensure that its features correspond to your needs.
Sponsored Links
Manual abstract:
Odrastajàce woski stanà si´ bardziej mi´kkie i cienkie, zarówno pod wzgl´dem wyglàdu, jak i w dotyku. 11 · Po depilacji moesz zastosowaç delikatny krem lub mleczko do ciaa, co pomoe zagodziç ewentualne podranienia skóry. Twoja skóra stanie si´ gadka i Êwiea. Nie uywaj preparatów zawierajàcych alkohol. - Wó maà wtyczk´ do gniazdka urzàdzenia (rys. - Wó wtyczk´ zasilacza do gniazdka Êciennego. - Uruchom urzàdzenie, wybierajàc odpowiednià pr´dkoÊç. Wybierz take poàdane ustawienie elementów agodzàcych ból (dowolna kombincja). Nogi · Regulator pr´dkoÊçi (E) W miejscach, gdzie owosienie jest delikatniejsze i w trudno dost´pnych okolicach oraz tam, gdzie koÊci sà tu pod skórà (kolana, okcie), zaleca si´ pr´dkoÊç I (pr´dkoÊç normalnà") rys. Na wi´kszych powierzchniach i przy mocniejszych woskach, zaleca si´ pr´dkoÊç II ("pr´dkoÊç maksymalnà") rys. · Element agodzàcy ból (F) (rys. 6, 7) W okolicach, gdzie koÊci sà tu pod skórà (kolana, okcie), ustaw pr´dkoÊç normalnà Î. W miejscach bardziej umi´Ênionych zastosuj pr´dkoÊç Ó (maksymalnà). - Wolnà r´kà naciàgaj skór´, aby podnieÊç woski do pozycji pionowej (rys. - Trzymaj depilator pod kàtem prostym wzgl´dem skóry, tak aby wàcznik by skierowany w kierunku, w którym przesuwasz urzàdzenie (rys. - Przesuwaj delikatnie Satinelle w kierunku przeciwnym do kierunku roÊni´cia wosków (rys. Nie naciskaj. - Aby wyàczyç urzàdzenie, najpierw przesu element agodzàcy ból na pozycj´ Ï (rys. 11), a nast´pnie przestaw wàcznik na pozycj´ O (rys. 12 Depilacja pod pachami i wzdu linii bikini Depilator Satinelle Sensitive BodyTotal zosta wyposaony w precyzyjnà nasadk´ ' (B) i specjalny element agodzàcy ból ' (G), aby sprostaç wymogom depilacji pod pachami i wzdu linii bikini. Nasadka zmniejsza liczb´ aktywnych pincet i napina skór´ podczas depilacji. Rozmiar i ksztat elementu agodzàcego ból jest idealnie dopasowany do nasadki...

Ease of use
The users were asked the following question :

Is the HP6424 easy to use?

31 users answered questions and rated the product on a scale of 0 to 10. The rating is 10/10 if the PHILIPS HP6424 is very user-friendly.

The reviews (rough results) are presented in the following graph :

800114014111
012345678910

By leaving the mouse on a column for a few seconds, you can see the number of people who voted to make up the score that appears in the horizontal axis.

Statistical data :

= 5.97
= 4.04

The average score balanced by the number of reviews is 5.97 and the standard differential is 4.04.
High-performance
The users were asked the following question :

Is the HP6424 highly efficient?

31 users answered questions and rated the product on a scale of 0 to 10. The rating is 10/10 if the PHILIPS HP6424 is, in its domain, the best on a technical level, the one offering the best quality, or offering the largest range of options.

The reviews (rough results) are presented in the following graph :

800022223111
012345678910

By leaving the mouse on a column for a few seconds, you can see the number of people who voted to make up the score that appears in the horizontal axis.

Statistical data :

= 6.03
= 4.00

The average score balanced by the number of reviews is 6.03 and the standard differential is 4.
Reliability
The users were asked the following question :

Is the HP6424 reliable, sturdy?

31 users answered questions and rated the product on a scale of 0 to 10. The rating is 10/10 if you think that the PHILIPS HP6424 is a sturdy product, which will last a long time before breaking down.

The reviews (rough results) are presented in the following graph :

800123213110
012345678910

By leaving the mouse on a column for a few seconds, you can see the number of people who voted to make up the score that appears in the horizontal axis.

Statistical data :

= 5.74
= 3.97

The average score balanced by the number of reviews is 5.74 and the standard differential is 3.97.
Value for money
The users were asked the following question :

Is the HP6424 good value for money?

31 users answered questions and rated the product on a scale of 0 to 10. The rating is 10/10 if you think that the PHILIPS HP6424 is really not expensive considering its features.

The reviews (rough results) are presented in the following graph :

800034032110
012345678910

By leaving the mouse on a column for a few seconds, you can see the number of people who voted to make up the score that appears in the horizontal axis.

Statistical data :

= 5.74
= 3.94

The average score balanced by the number of reviews is 5.74 and the standard differential is 3.94.

Contact Diplotop team
The main brands
The best products
The most reviewed products
The new products
Sitemap
Rss
References starting with letter A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.